Shi 2013-PCX125-AirBladeFI-LEAD-Nouvo LX135 M?i 100% gi� h?u ngh? v?i m?i kh�ch h�ng

Đăng 14:22 02/07/2008 (sửa 00:13 15/04/2015) bởi quocnhat7929 (Thành Viên Kim Cương) trong Xe máy

www.5giay.vn/showthread.php?t=312580 | Xem: 808.358 | Trả lời: 4.115--------------------------------


SHi-150cc Model 2015 with new colors:

Chuy�n B�n C�c Lo?i Xe HONDA v� Yamaha v� Suzuki Ch�nh H�ng ...Ch? Y?u B�n v? LEAD,Air Blade , . vision ,CLICK PLAY,Future Neo x FI, Future Neo, Wave RS,Wave RSX...VJupiter,Exciter,Mio Maximo,Mio Ultimo ,Nouvo6 fi 125cc yamaha LX 135cc nozza ...2015


Gi� xe Nh?t dua ra cho anh ch? l� d�ng gi� .Gi� em FIX t?ng ng�y anh ch? th?y ? d�u gi� t?t hon em m� l?y xe li?n th� anh c� s? l?a ch?n.Xe th�nh ph? kh�ng ph?i xe t?nh nha..L�c xu?t ho� don b�t du?c xe t?nh hay Th�nh ph? li?n....

<Hi?n t?i c� xe ngay xu?t ho� don t? d?i l� HONDA v� Yamaha va suzuki Ch�nh H�ngth�nh ph? HCM ...B�n xe t? 8hs�ng d?n 20h t?i...>

Gi� Xe M?i ng�y 16 th�ng 4 nam 2015 (8 gi? 38 ph�t S�ng)
2015PCX 125cc xe honda vi?t nam s?n xu?t hi?n gi? c� m�u d?-tr?ng-den-�nh d?ng, nouvo6 fi125 yamaha (c� xe li?n hok d?t c?c)


Li�n L?c Truc Ti?p �i?n Tho?i �? �u?c Gi� T?t Nh?t
 • 0907988287 (A Nh?t)
 • 0906622838 ( A Ph�t)


 • NOUVO6 fi 125cc LX,RC Exciter150cc (�?,�en,Tr?ng,Vang, xanh tim...):Li�n L?c Truc Ti?p �i?n Tho?i �? �u?c Gi� T?t Nh?t
 • 0907988287 (A Nh?t)
 • 0906622838 ( A Ph�t)


 • Air Blade2015 125cc �en xam bac : Li�n L?c Truc Ti?p �i?n Tho?i �? �u?c Gi� T?t Nh?t 0907988287 (A Nh?t)
 • Air Blade2015 125cc �? xam bac : Li�n L?c Truc Ti?p �i?n Tho?i �? �u?c Gi� T?t Nh?t 0906622838 (A ph�t)
 • Air Blade2015 125cc Tr?ng xam bac: Li�n L?c Truc Ti?p �i?n Tho?i �? �u?c Gi� T?t Nh?t 0907988287 (A Nh?t)
 • Air Blade2015 125cc thethao3d son tutinh :Li�n L?c Truc Ti?p �i?n Tho?i �? �u?c Gi� T?t Nh?t 0906622838 (A ph�t)
 • LEAD 2015 Fi125 :38tri?u 600ng�n(Chua Bao gi?y t?)+3tri?u 000ng�n(thu? v� ti?n bi?n s?)= 41tri?u 600ng�n

N?u bao gi?y t? c� bi?n s? + th�m 3tri?u000g�nC�c Lo?i Xe �ang B�n Tr�n Topic �?u C� Xe Li?n Kh�ng C?n Ph?i �ang K� Hay Ch? �?i G� H?t
C� Chuong Tr�nh Trao �?i Xe Cu L?y Xe M?i Cho Th�nh Vi�n v� Kh�ch H�ng 5s


N?u bao gi?y t? c� bi?n s?+ th�m 3tri?u000g�n

 • vision 2015 M�u Tr?ng - �? -en Gi� 35 tri?u 500 ng�n(bao gi?y t? lun r?i d� b?n �h)
 • CLICK2015 thai125cc M�u Tr?ng- -�?-en -Xanh Gi� 56 tri?u 000ng�n(bao gi?y t? lun r?i d� b?n �h)(Xe n�y d�nh cho c�c b� teen teen c?a *****...)

Theo nhu c?u th? tru?ng quocnhat7929 xin dua th�m 1 chi?c Air blade Th�i Fi M� anh em dang s?t n�(h�nh em s� h�ng o du?i m?i tham kh?o nh�)

Gi� Air blade Th�i Fi 2015: 97tri?u 200ng�n(Chua Bao gi?y t?)+4tri?u 300ng�n(thu? v� ti?n bi?n s?)=101Tri?u 500ng�n.

Tr�ch:


M?T S? �I?U QUAN TR?NG TRU?C C?N BI?T TRU?C KHI MUA AIR BLADe


-Hi?n nay tr�n th? tru?ng dang c� m?t s? cty trung gian v� c?a h�ng l�m an gian d?i b?ng c�ch thay v? d?i 2008(Phoenix Edition-hoa van ch�m) v�o cho xe d?i 2007 d? b�n ki?m l?i nhi?u hon v� gi?i quy?t h�ng t?n d?i 2007 n�n khuy�n m?i ngu?i ch?n ch? uy t�n m� mua.Ch? n�o gi� t?t n�n mua nhung ph?i d�ng h�ng,d�ng ch?t.Ngu?i mua l?m ch? ngu?i b�n kh�ng bao gi? l?m.


C�ch nh?n bi?t so qua d? tr�nh h�ng Air Blade Vi?t Nam d? l�n Th�i ho?c TQ d? Th�i ho?c Air Blade Th�i 2007 thay v? 2008:


1.Ki?m tra s? khung,s? m�y coi c� kh?p nhau kh�ng.


2.S? khung,s? m�y d?i 2007 s? c� k� hi?u AC


S? khung,s? m�y d?i 2008 s? c� k� hi�u AT


3.N?u mua t?i ngu?n th� coi gi?y t? khai ngu?n g?c,coi xe s?n xu?t t?i d�u.


Xe Air Blade Fi th� d? ph?i lo nhi?u


-Do v?n d? c?nh tranh kh�ng l�nh m?nh ngo�i vi?c d? xe,m?t s? ngu?i b�n d?i ph? t�ng zin th�nh l�.Bro n�o mu?n mua xe ch?n noi uy t�n m� mua d�ng h�ng,d�ng ch?tTHU MUA C�C LO?i XE TAY GA �� QUA S? D?NG V?i GI� CAOLi�n L?c Tr?c Ti?p(Xin l?i Anh Ch? S? Kh�ng Tr? L?i Tin Nh?n D� B?t C? L� Do G�)


---S? DD 0906622838 g?p Anh Ph�t

---S? DD 0907988287 G?p Qu?c Nh?t
---S? DD nh� 0838536580 G?p Qu?c Nh?t(thu?ng ? ngo�i c?a h�ng c? li�n l?c c� ngu?i tr? l?i)


�?a Ch? Nh� Ri�ng: 21B Tr?n Tu?ng C�ng Phu?ng 10 Qu?n 5 TPHCM


Luu � :Khi anh ch? c� nhu c?u mua xe.xin d� qua d?a ch? tr?c ti?p tr�nh tru?ng h?p h?n ngo�i du?ng v� li�n l?c 2 s? di?n tho?i tr?c ti?p ? tr�nB?n �? �u?ng �i N�


Air Blade Fi NEW 2015 (125cc)


M�u s?c: Air blade ki?u 2014 125cc

Xe Air Blade d?ng co dung t�ch 125cc m?i s? gi�p Honda Vi?t Nam tang kh? nang c?nh tranh ? ph�n kh�c xe ga 125cc, sau khi d� d? c�c d?i th? d?ng huong nhu Yamaha (v?i m?u Nouvo) v� Suzuki (v?i m?u Hayate) chi?m linh.
Trang b? cho Air Blade th? h? d?ng co eSP v?n du?c s? d?ng cho c�c xe tay ga ph�n kh�c cao hon nhu SH v� PCX kh�ng nh?ng gi�p Honda tang kh? nang c?nh tranh cho m?u xe ga b�n ch?y nh?t c?a h�ng, m� c�n gi�p c�n c?i thi?n chi ph� qu?n l�, s?n xu?t d?a tr�n n?n t?ng c?a d?ng co n�y, d? cho ra d?i da d?ng ch?ng lo?i xe.
C�ng v?i d?ng co eSP th? h? m?i, xe Air Blade 125cc c�n c� nh?ng t�nh nang hi?n d?i nhu: h? th?ng phun nhi?u di?n t? v?i t�ch h?p b? d? th�ng minh ACG, h? th?ng d?ng d?ng co th�ng minh (Idling Stop), h? th?ng ki?m so�t hoi xang (h?n ch? s? b?c hoi), h? th?ng phanh k?t h?p�
Theo nh?ng nghi�n c?u n?i b? c?a Honda, th? h? d?ng co m?i du?c �p d?ng tr�n xe Air Blade 125 s? gi�p tang 25% c�ng su?t v� 23% hi?u su?t so v?i Air Blade 110 th? h? tru?c. Ngo�i ra, v?i th? nghi?m c?a Honda t?i Vi?t Nam, m?c ti�u hao nhi�n li?u c?a chi?c Air Blade 125 s? v�o kho?ng 1L/55,6km, tuong duong 1,79L/100km (D�n tr� s? c� b�i d�nh gi� m?c ti�u hao nhi�n li?u c? th? c?a m?u xe n�y tr�n du?ng th?c t?).
Ngo�i s? thay d?i v? d?ng co, AirBlade 125 m?i c�n c� kh� nhi?u thay d?i li�n quan d?n thi?t k? b�n ngo�i theo chi?u hu?ng th? thao, tr? trung hon nhu d�n pha d�i s? d?ng th?u k�nh h?i t?, d?ng h? thi?t k? m?i k�m m�n h�nh LCD hi?n th? m?c nhi�n li?u, d?ng h? d?m, d�n h?u thi?t k? m?i v?i ?ng d?ng d�n Led�

Honda Air Blade 125 c� thi?t k? b�n ngo�i tr? trung hon v?i nhi?u m?ng chi ti?t c�ch di?u


N?u nh�n t? ph�a b�n c?nh s? ch? ph�n bi?t du?c Air Blade 125 v?i b? v�nh m?i


B? tr� c?m d?ng h? ki?u m?i, d?c bi?t th�m d�n m�u xanh hi?n th? ch?c nang Idling Stop


B? tr� c�c ph�m ch?c nang ? tay ph?i v� tay tr�i ngu?i l�i kh�ng c� g� thay d?i
B? tem xe ch? c� tr�n hai phi�n b?n cao c?p nh?t
H? th?ng l�m m�t b?ng dung d?ch l� m?t th? m?nh c?a Honda n�i chung trong vi?c ti?t ki?m nhi�n li?u


B? v�nh h?p kim h�m m�u tr?ng k�ch thu?c 14" m?i


B? d�n halogen d?ng chi?u?p nh?a ch?ng n�ng c?a nh� s?n xu?t, chi ti?t thu?ng du?c ngu?i ti�u d�ng l�m d?p b?ng mi?ng ?p inox kh�c nguy hi?m


Air Blade 125 v?n s? d?ng h? th?ng gi?m x�c d�i ph�a sau v?i l� xo tr? gi?m ch?n th?y l?c


B? tem n?i nhung kh�c v?i phi�n b?n cu


�?ng co eSP gi?ng ? xe SH v� PCX nhung c� th�m c?n kh?i d?ng


H? th?ng d�n chi?u ? kh�a v� trong c?p xe ch? c� tr�n b?n Air Blade d?c bi?t


B�nh xang v?n n?m ph�a tru?c nhung d� kh�ng c�n ch? d? d? "b� m?t"


C?p xe d? ch? cho 1 mu b?o hi?m c? d?u, c�ng m?t s? v?t d?ng


Thi?t k? d?u xe d?p hon, d� v?n ki?u ch? V nhu ? th? h? cu


H? th?ng d�n h?u ?ng d?ng c�ng ngh? Led

Honda Air Blade m?i s? c� ba phi�n b?n, v?i gi� b�n ch�nh nhau 1 tri?u d?ng, c? th? nhu sau:Th�ng s? k? thu?t:

Honda AirBlade 125

K�ch thu?c mm (d�i, r?ng)1.901 x 687
�? cao y�n mm777
�? cao g?m xe mm131
Dung t�ch b�nh xang (l�t)4,4
C? l?p tru?c
sau
80/90-14
90/90-14
�?ng co124,8cc phun nhi�n li?u di?n t?, l�m m�t b?ng dung d?ch
C�ng su?t t?i da10,9 m� l?c
Momen xo?n c?c d?i11,2 Nm
H? th?ng kh?i d?ng�i?n/co h?c

VISION
LEAD Fi NEW C� 6 m�u ri�ng bi?t nh�


C� 6 M�u Cho B?n L?a Ch?n
DI?N M?O M?I � TH?I TRANG �A S?C
TEENGIRL SUU T?M C�NG NGH? CAO


TI?N �CH CAO C?P � T? DO KH�M PH�


Click


CLICK �en


CLICK �?Hot Nh?t d�y b?n nh�


m?iC�n H�nh C�c Lo?i xe C�c Lo?i M�u ? du?i vui l�ng b?n k�o xu?ng coi r� nh�------>
Ch�o b?n...
1.B?o h�nh theo ch�nh th?c c?a h�ng Yamaha v� HonDa
2.s? kh�c nhau c?a n� b?n c� th? theo duong link (B?n tham kh?o v? xe o d�y nh�)
(B?n tham kh?o v? xe o d�y nh�)
3.N?u b?n c?n chi?c xe b?n mong mu?n...B�n m�nh c� xe li?n hok ph?i ch? d?i..


4.B?n mang theo ch?ng minh hay h? kh?u..v� photo ch?ng minh l� d? r?i
5.Th?i gian l�m gi?y t? 1 ng�y c� bi?n s? xe...

++Ch� � :C� Xe li?n hok ph?i ch? d?i.C� g� Sai Ph?m Xin MOD b? qua v� hok r�nh v? dang b�n tr�n 5 gi�y... c� g� anh em up v� gi�p d? nh�.......


YM: quocnhat7929 -
ZX
 • Điện thoại
 • Máy tính - Laptop
 • Kỹ thuật số
 • Thời trang
 • Điện máy
 • Nhà đất - Nội thất
 • Xe máy - Xe đạp - Ô tô
 • Ẩm thực - Du lịch
 • Sinh vật cảnh
 • Sách - Việc làm